Barna Centre

Barna Centre

Ajuts ales persones treballadores autònomes regulades a través del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener

February 15th. 2021

Us recordem que a data d'avui existeixen les següents línies d'ajuts directes que els professionals autònoms poden demanar al Govern de l'Estat español (RD Llei 2/2021) a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social amb la que estiguin treballant

 1) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal

Dirigida principalment a autònoms obligats a tancar per resolució de l’autoritat.

Requisits

 • Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM, mínim des d’abans de l’1 de gener de 2021.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • La percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.
 • Resolució de suspensió temporal de l’activitat.

Quantia de la percepció

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat. Quantitat incrementable en un 20%, en cas que tingui reconeguda la condició de família nombrosa.
 • Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.
 • Durant el temps que l’activitat estigui suspesa, el treballador autònom estarà exempt de cotitzar.
 • Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

 

2) Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (art.7, RD-llei 02/2021, de 26 de gener)

Per a treballadors amb carència amb data 01/02/2021 i que preveuen un mal primer semestre de 2021.

Requisits:

 • Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM.
 • Període mínim de cotització de 12 mesos (el período de protección és més elevat en funció del período de cottizació)
 • No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió de jubilació.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels generats en el segon semestre de 2019, així com haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment de 7.980 euros.
 • Compliment de totes les obligacions laborals en cas de tenir treballadors.

Quantia de la percepció

 • 70% de la base reguladora (mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors al cessament de l’activitat).

Quins són els terminis?

 • El dret a la prestació es podrà començar a meritar amb efectes 01 de febrer de 2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrero.
 • Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.

On es sol·licita?

 • Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

 

3) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no tinguin dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 d’aquest mateix RD-llei 2/2021

Per a treballadors que no poden optar a la prestació del punt 1.2.2 i que, a més, preveuen un mal primer semestre.

Quins són els requisits?

 • Afiliat i en alta en el RETA o al RETN, mínim des d’abans de l’1 d’abril de 2021.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 del RD-llei 2/2021.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents d’activitats per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables inferiors als generats en el primer trimestre de 2020.
 • La prestació no és compatible amb la percepció d’una retribució per compte d’altri, amb l’excepció que la percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.

Quantia de la percepció

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat.
 • Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.
 • Durant el temps que l’activitat estigui suspesa el treballador autònom queda exempt de cotitzar.

Quins són els terminis?

 S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’01 de febrer de 2021, en cas que es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà amb efectes des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 • Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.

On es sol·licita?

 • A  través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

Our members

Generalitat de Catalunya (Cultura)
365
Salewa
Baloo
Decathlon
Administración de Loteria 57
Gelatería Giovanni
Loading...
x
X