Barna Centre

Barna Centre

Modificació Llei Ordenació Comerç Minorista 7/1996

16 de juliol de 2012

El passat 14 de juliol es va publicar al BOE (BOE) les modificacions sobre la Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista sota el títol "Mesures de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial"

Promocions

"4. Les activitats de promoció de vendes es poden simultaniejar en un mateix establiment comercial, excepte en els supòsits de venda en liquidació, sempre que hi hagi la deguda separació entre elles i es respectin els deures d'informació. "

Constància de la reducció de preus

"3. En cap cas, la utilització de les activitats de promoció de vendes es pot condicionar a l'existència d'una reducció percentual mínima o màxima. "

Temporada de rebaixes

Algunes de les modificacions esmentades en el text ...

"Les vendes en rebaixes podran tenir lloc en els períodes estacionals de major interès comercial segons el criteri de cada comerciant."

"La durada de cada període de rebaixes serà decidida lliurement per cada comerciant."

"Els articles objecte de la venda en rebaixes s'han d'haver inclòs amb anterioritat en l'oferta habitual de vendes."

Venda en promoció o en oferta

"1. Es consideren vendes en promoció o en oferta aquelles no previstes específicament en un altre dels capítols d'aquest títol, que es realitzen per preu inferior o en condicions més favorables que les habituals, amb la finalitat de potenciar la venda de certs productes o el desenvolupament de un o més comerços o establiments.

2. Els articles que hagin de comerciar com productes en promoció podran adquirir amb aquest exclusiu fi, no podran estar deteriorats, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que hagin de ser objecte de futura oferta ordinària a preu normal.

3. És aplicable a les vendes de promoció el que disposen els articles 33 i 34 d'aquesta Llei "

Venda de saldos

"1. Es considera venda de saldos la de productes el valor de mercat aparegui manifestament disminuït a causa del deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència dels mateixos, sense que un producte tingui aquesta consideració pel sol fet de ser un excedent de producció o de temporada.

2. No es pot qualificar com a venda de saldos la d'aquells productes la venda sota aquest règim impliqui risc o engany per al comprador, ni la d'aquells productes que no es venen realment per un preu inferior a l'habitual. "

Durada i reiteració

"1. La durada màxima de la venda en liquidació serà d'un any.

2. No és procedent efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes similars a l'anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan aquesta última tingui lloc en execució de decisió judicial o administrativa, per cessació total de l'activitat o per causa de força major. "

Accés directe al BOE (pàg 50479): http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Els nostres socis

Agrupació fotográfica de Catalunya
La Manual Alpargatera
Prats Joiers
Els 4Gats
Zara
Ortopèdia Cabre
El Portalón
Carregant...
x
X