Barna Centre

Barna Centre

Modificació Llei 1/2004 d'Horaris Comercials

16 de juliol de 2012

Dissabte 13/07 es va publicar al BOE (Boletín Oficial del Estado) amb el títol "Mesures de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial" les modificacions sobre la Llei 1/2004 d'horaris comercials.

Horaris Comercials:

"L'horari global en què els comerços podran desenvolupar la seva activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana no es pot restringir per les comunitats autònomes a menys de 90 hores."

En referència a l'obertura en diumenges i festius la llei queda com segueix:

"1. El nombre mínim de diumenges i dies festius en què els comerços podran romandre oberts al públic serà de setze.

2. Les comunitats autònomes poden modificar aquest nombre d'acord amb les seves necessitats comercials, incrementant o reduint-lo, sense que en cap cas es pugui limitar per sota de deu el nombre mínim de diumenges i festius d'obertura autoritzada.

3. Cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu en què exerceixi la seva activitat.

4. La determinació dels diumenges o dies festius en què podran romandre oberts al públic els comerços, amb el mínim anual abans assenyalat, correspon a cada comunitat autònoma per al seu respectiu àmbit territorial.

5. Per a la determinació dels diumenges i festius d'obertura a què es refereixen els apartats 1 i 2, les comunitats autònomes hauran d'atendre de forma prioritària l'atractiu comercial dels dies per als consumidors, d'acord amb els següents criteris:

a) L'obertura en almenys un dia festiu quan es produeixi la coincidència de dos o més dies festius continuats.
b) L'obertura als diumenges i festius corresponents als períodes de rebaixes.
c) L'obertura als diumenges i festius de major afluència turística a la Comunitat Autònoma.
d) L'obertura en els diumenges o festius de la campanya de Nadal. "

Sobre els Establiments amb règim especial d'horaris, l'article 5 queda redactat de la manera següent:

"1. Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades botigues de conveniència, així com les instal · lades en punts fronterers, en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri i en zones de gran afluència turística, tindran plena llibertat per determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional.

2. També tindran plena llibertat per determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposin d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguin la consideració de petita i mitjana empresa segons la legislació vigent.

3. S'entendrà per botigues de conveniència les que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic almenys díhuit hores al dia i distribueixin la seva oferta, en forma semblant, entre llibres, diaris i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguines, regals i articles diversos.

4. Als efectes del que estableix l'apartat 1, les comunitats autònomes, a proposta dels ajuntaments corresponents, determinaran les zones de gran afluència turística per al seu respectiu àmbit territorial. Es consideren zones de gran afluència turística, aquelles àrees coincidents amb la totalitat del municipi o part d'aquest en què concórrega alguna de les circumstàncies:

a) Existència d'una concentració suficient, quantitativa o qualitativament, de places en allotjaments i establiments turístics o bé en el nombre de segones residències respecte a les que constitueixen residència habitual.
b) Que hagi estat declarat Patrimoni de la Humanitat o en què es localitzi un bé immoble d'interès cultural integrat en el patrimoni històric artístic.
c) Que limitin o constitueixin àrees d'influència de zones frontereres.
d) Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter nacional o internacional.
e) A prop d'àrees portuàries en les que operin creuers turístics i registrin una afluència significativa de visitants.
f) Que constitueixin àrees el principal atractiu sigui el turisme de compres.
g) Quan concorrin circumstàncies especials que així ho justifiquin.

5. En tot cas, als municipis amb més de 200.000 habitants que hagin registrat més de 1.000.000 de pernoctacions l'any immediatament anterior o que compten amb ports en què operin creuers turístics que hagin rebut en l'any immediatament anterior més de 400.000 passatgers , es declararà, si més no, una zona de gran afluència turística aplicant els criteris que preveu l'apartat anterior.

6. Les oficines de farmàcia, així com els estancs, es regeixen per la normativa específica, aplicant-se en el seu defecte les disposicions d'aquesta Llei

7. Dins dels límits marcats per aquesta Llei, les comunitats autònomes poden regular específicament els horaris comercials dels establiments dedicats exclusivament a la venda de productes culturals, així com els que prestin serveis d'aquesta naturalesa. "

Règim de llibertat d'horaris

"En cas que les comunitats autònomes decideixin no fer ús de l'opció que els confereix l'apartat 1 de l'article 3, s'entén que els comerciants disposen de plena llibertat per determinar les hores d'obertura dels seus establiments."

Llibertat d'elecció de diumenges i festius

"Disposició addicional segona. Llibertat d'elecció de diumenges i festius."

Accés directe al BOE (pàg 50479): http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf

Els nostres socis

Belles Arts Ferran
La Carpeta
Mesón del Café
Pans & Company
Antiga Casa Sala
Media Markt
Sala Parés
Carregant...
x
X