Barna Centre

Barna Centre

Informe Normativa Consum de l´Ajuntament de Barcelona

27 de juliol de 2012

L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat en un estudi realitzat per la Unió de Consumidors de Catalunya per analitzar el grau de compliment de les normatives de consum per part del comerç barceloní
· L’aspecte que més compleixen els comerços és el lliurament dels comprovants de pagaments i la informació visible dels preus a l’interior dels establiments
· Més del 80% dels comerços analitzats senyalitzen els cartells d’informació de caràcter fix en català, d’acord amb la normativa de política lingüística

La Unió de Consumidors de Catalunya ha presentat avui l’Estudi sobre el Diagnòstic Consumerista a la ciutat de Barcelona. Es tracta de la primera vegada que s’elabora un informe en el qual participen els comerciants, els consumidors i l’administració, amb l’objectiu d’avaluar l’estat del comerç de la capital catalana. L’estudi s’ha realitzat durant l’hivern del 2011 i la primavera del 2012.

La presentació de l’informe, que ha tingut lloc a l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) ha anat a càrrec del president de la Unió de Consumidors de Catalunya, Salvador Domínguez en un acte presidit pel regidor de Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Raimond Blasi.

S’han analitzat un total de 1.000 establiments de 12 eixos comercials que agrupen els sectors de l’alimentació, els béns ( automòbils, calçat i el tèxtil, electrodomèstics i mobles i decoració) , l’habitatge, les reparacions, els serveis ( turisme, assegurances, oci i cultura, sanitat, restauració, transports, ensenyament i entitats financeres) i subministraments (aigua, electricitat, gas i telecomunicacions).

Així mateix, els elements que s’han analitzat son aquells relatius a la informació dels horaris comercials, els fulls de reclamació i denúncia, la correcta visibilitat dels preus, els comprovants de pagament, el coneixement dels comerciants sobre la responsabilitat de la garantia del producte i l’acompliment de la política lingüística pel que fa a la senyalització en català.

Dels aspectes analitzats els sectors comercials que més incompleixen la normativa sobre consum son els de les reparacions a la llar i el de les telecomunicacions. Dels districtes comercials participants, el barri del Raval és a on s’han detectat majors incompliments

INFORMACIÓ D’HORARIS COMERCIALS I FULLS DE RECLAMACIÓ

Pel que fa a l’exhibició visible dels horaris comercials el 68% dels establiments compleixen la normativa vigent, enfront d’un 32% que no ho fa. Aquest incompliment és més acusat en el sector de la restauració (58%) i en el de l’alimentació (43%). Per districtes comercials els més complidors son La rambla i Sant Andreu, enfront dels menys, que són Sant Martí, Raval, Nou Barris i Horta.

En relació als fulls oficials de reclamació/denúncia que, per normativa han d’estar a disposició dels consumidors, l’estudi determina que el 91 % dels comerços analitzats en disposaven, enfront d’únicament un 9% que no complien aquesta normativa. Per sectors, l’habitatge i els electrodomèstics assoleixen el 100% del compliment d’aquesta obligació, mentre que els comerços del sector de mobles i decoració, seguit del sector de les reparacions a la llar, la cultura i l’oci, són els que mostren un percentatge més baix (18%) d’acompliment.

No obstant, tot i que un gran nombre d’establiments disposen dels fulls de reclamació/denúncia, s’ha observat que tan sols el 40% dels comerços exhibeixen en un lloc visible el cartell anunciador, com és obligatori.

Sobre la tramitació dels fulls de reclamació/denúncia el 90% dels comerços analitzats declaren conèixer els passos a seguir en el supòsit que un consumidor els ho sol.liciti. El 10% de comerços desconeixen aquesta tramitació.
Per sectors d’activitat els que més coneixen el procediment de tramitació són els comerços dedicats als electrodomèstics, l’habitatge, el turisme i les telecomunicacions, enfront dels que menys el coneixen, que son els dedicats a mobles i decoració, oci i cultura i reparacions a la llar. I, per districtes, Sant Andreu, Nou Barris i la Rambla són on hi ha més compliment i coneixement sobre aquest aspecte. El Raval, l’Eixample i Gran de Gràcia són, en canvi, els que més es desconeix i incompleix aquesta normativa.

Pel que fa al temps de resposta a les queixes i reclamacions, l’estudi mostra que gairebé el 80% dels comerços saben que han de donar resposta a les mateixes en el termini màxim d’un mes, com estableix la normativa vigent. El restant 20% dels comerços analitzats ignoren aquest termini temporal.
Per sectors d’activitat els que mostren un major coneixement són el de l’habitatge, el turisme i l’automobilisme. Els comerços d’oci i cultura, seguit dels comerços de mobles i decoració i d’alimentació són els que més desconeixen aquesta obligació. Per districte, el Raval obté un 50% de desconeixement.

PREUS

El Codi de Consum estableix l’obligatorietat d’informar als consumidors dels preus dels productes o serveis. Així mateix, la mateixa normativa estipula que aquesta informació ha de ser visible i accessible per a les persones consumidores.

Segons les dades obtingudes mitjançant l’estudi de camp s’observa que un 100% dels comerços de la ciutat de Barcelona exhibeixen els preus de les mercaderies mitjançant cartells o etiquetes visibles a l’interior dels establiments. En canvi, només un 60% ho fa a l’aparador/exterior del comerç.

Gairebé tots els sectors d’activitat obtenen per igual bons resultats pel que fa a l’exhibició a l’interior del producte. En canvi , quan es tracta de l’exhibició a l’exterior el pitjor resultat és el del sector de l’automòbil (12’5%), seguit del de les reparacions a la llar (23%). Els millors resultats són els dels comerços dedicats a la venda d’electrodomèstics (85’71%) i l’habitatge (83’3%) .

En relació a la inclusió en el preu dels impostos, càrregues i gravàmens, un 99% dels comerços analitzats compleixen amb aquesta obligació d’informar del preu complert del producte o servei que ofereixen, una circumstància comuna en tots els sectors.

COMPROVANTS DE PAGAMENT I GARANTIES

El 98’5% dels comerços analitzats es troba en condicions de lliurar tiquets o factura a les persones consumidores. Únicament un 1’5% dels mateixos no pot complir amb aquesta obligació legal.
Així mateix, gairebé el 99% dels comerciants enquestats saben que el comprovant de pagament és també la garantia del producte. Igualment, el 98% coneixen que l’establiment venedor és qui respon de les manques de conformitat dels productes i, per tant, són responsables de la garantia dels mateixos.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La Llei de Política Lingüística estipula que han de senyalitzar-se en català com a mínim els rotuls de caràcter fix, ja siguin a l’interior o a l’exterior de l’establiment.

L’estudi mostra que el percentatge d’incompliment d’aquesta obligació és del 19% dels comerços. El sector que acompleix més la normativa és el de l’automobilisme, amb un 100%. El que menys, el sector de les reparacions a la llar, que mostra un percentatge d’incompliment del 36%, seguit del sector de mobles i decoració (29%) i el sector de les telecomunicacions (27% d’incompliment).

Pel que fa als documents d’oferta redactats en català, s’observa que el 34% dels comerços no en disposen

Font: En 5 minuts: De Barcelona al Món, blog personal de Raimond Blasi

Els nostres socis

HEMPVIZER
Pastisseria Santa Clara
Media Markt
Guantería Alonso
Ojalá Diseño
Petritxol-Xocoa
Aragaza
Carregant...
x
X