Barna Centre

Barna Centre

FAQS de les subvencions 2021 en l'àmbit del Comerç

21 de juny de 2021

 • Quin és el termini per presentar les sol·licituds?

Des de les 00:00h del 17 de juny de 2021 fins a les 23:59h del dia 22 de juliol de 2021.

 • Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 • Un gestor pot presentar la sol·licitud en nom meu?

No. No es contempla la opció de representativitat a través d’una tercera persona.

 • Si no tinc certificat digital, puc presentar la sol·licitud?

No, a excepció del programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses, on es pot presentar a través de l’idcat mòbil. (més info: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/)

 • Certificats digitals. Com aconseguir-los i quins s’accepten.

Tan sols es podrà presentar sol·licitud a través de l’idcat mòbil al Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

Per la resta de programes cal tenir el certificat digital o signatura electrònica de l’entitat sol·licitant o en el seu defecte del representant legal de l’entitat.

Certificat digital: és un document electrònic que ens identifica i que conté dades nostres. Aquestes dades poden estar instal·lades en un equip informàtic (ordinador de sobretaula) o en una targeta física.

Signatura electrònica: és el codi alfanumèric que es genera gràcies a un certificat. Sense un certificat no es pot signar electrònicament, però sí identificar-se.

És un conjunt de dades que acompanyen un document electrònic (que no està en suport paper) que permet a la persona que el rep, saber d'on ve, que les dades que conté són originals i no modificades i, per una possible circulació del document en un futur, protegir-lo d'una falsificació posterior.

Tipus:

 • Ordinària: només reconeix qui signa.
 • Avançada: és aquella que permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades. Sempre hi ha d’haver un tercer de confiança o una autoritat certificadora que digui que aquesta signatura correspon a una persona de manera inequívoca. Exemple: idCAT.
 • Reconeguda (o qualificada): és la signatura avançada amb un certificat reconegut i té la mateixa validesa que la signatura manuscrita d'un document paper. L’ús d’aquesta opció està destinada a aquells casos en què les dades que es comuniquen són sensibles i requereixen major protecció. Exemple: DNI electrònic, IdCAT.

Hem de saber que els certificats digitals que ens permeten tenir signatura electrònica reconeguda només és poden demanar presencialment, s’ha de ser major d’edat i només els poden facilitar una autoritat certificada reconeguda; ex: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Els certificats d'entitats certificadores públiques són gratuïts, com el CAOC, i els emesos per entitats certificadores privades tenen un cost econòmic.

Amb un certificat digital es poden signar documents electrònics amb plena validesa legal. El xifrat de la informació assegura que no ha estat manipulada per tercers abans d'arribar al seu destinatari.
Els certificats digitals també determinen la vinculació a una entitat o un col·lectiu i el seu grau de representació.

Més informació

 • En el programa 2, on puc trobar el PAE que es demana com a documentació obligatòria a adjuntar?

És l’annex de dades específiques i es pot descarregar a través del següent enllaç: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/comerc/#bloc2

 • Com a associació, m’he d’acollir al programa 1 o 2?

Les associacions sectorials o  territorials de comerç, artesania i moda han d’entrar pel programa 2 i no són beneficiàries del programa 1.

El programa 1 està reservat únicament per a les entitats més representatives del comerç, que de forma contrastada tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d’un Pla d’Actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

 • Què és el comitè de seguiment del PAE al Programa 2?

És un comitè creat per personal tècnic del CCAM i membres de l’entitat sol·licitant que es reuneixen com a mínim un cop l’any per fer el seguiment del pla anual. En ocasions s’hi poden incloure també personal tècnic de l’Ajuntament o de les principals Patronals.

És el propi CCAM qui sol·licita la reunió amb l’entitat i no cal haver-la tingut per fer la sol·licitud o per atorgar-la.  

 • Són compatibles el programa 2 i 5?

Si, sempre i quan siguin per accions diferents que es corresponguin amb els objectius de cada programa.

 • Són compatibles el programa 3 i 4?

Si, es pot presentar una subvenció per cada programa.

 • Tinc més d’un local. Puc presentar més d’una subvenció en el mateix programa?

No, tan sols es permet una sol·licitud per NIF.

 • Què vol dir el requisit de “Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM”?

Que des del CCAM us podem fer arribar alguna campanya que caldrà promocionar a través de les pròpies xarxes socials. 

 • Cal que hagi fet l’acció per demanar la subvenció?

No. Es subvencionen accions fetes durant tot l’any. Per tant, no és necessari que estigui executada. La data límit per executar-la és a 31 de desembre de 2021.

 • Quan sabré si m’han donat o no la subvenció?

A partir del mes de setembre es resoldran (primer de forma provisional i després de forma definitiva). En el moment en el que es publica la resolució a l’e-tauler de la Generalitat es rep un comunicat al mail indicat a la sol·licitud (per tant, és important verificar que el mail és correcte).

 • Quan rebré la subvenció?

El procés té 2 passos. Primer es fa l’atorgament i un cop s’ha atorgat cal justificar la subvenció (data màxima 31 de març de 2022). Un cop l’equip tècnic s’ha revisat la justificació i és correcte, es realitza el pagament de la mateixa al compte bancari que s’ha indicat a la sol·licitud.  Per tant, cal haver pagat la inversió abans de rebre la subvenció.

 • Per fer la justificació, puc presentar factures amb data 2020 o 2022?

No. Tan sols són subvencionables les factures de l’exercici 2021.

 • L’atorgament dels expedients va per ordre d’entrada?

No. Són subvencions amb concurrència competitiva per tant es valoraran tots els expedients que entrin dins el termini establert indiferentment de l’ordre d’entrada, i es puntuaran en funció dels criteris d’atorgament.

 • Vull presentar més documentació i als formularis no tinc prou espais. Què puc fer?

Un cop s’hagi enviat el formulari, hagueu rebut la confirmació de l’acusament de rebuda i tinguem el codi d’expedient assignat a la nostra àrea privada, podeu utilitzar el formulari d’aportació de documentació que hi ha a cada programa. 

 • Quan està previst convocar el programa 4?

Durant el mes de setembre 2021

 • On puc resoldre més dubtes?

A través del mail [email protected] o als telèfons 93 484 9909 – 93 484 9999

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Areazero 2.0
Tiger Stores Spain S.L.
La Carpeta
La Bufanda
Machiroku
Torrons Vicens
Scala Dei
Carregant...
x
X